กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
3421 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
327 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
301 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
292 คน

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

ตำบล HT DM สัดส่วนกลุ่มเสี่ยง DM
ตะพานหิน
1465
896
816
83
61
59
งิ้วราย
566
340
302
25
29
31
ห้วยเกตุ
525
344
296
34
34
31
ไทรโรงโขน
187
94
86
5
6
6
หนองพยอม
761
455
376
41
22
22
ทุ่งโพธิ์
197
121
101
8
11
9
ดงตะขบ
395
244
209
21
21
16
คลองคูณ
564
252
174
14
19
18
วังสำโรง
475
301
266
21
22
24
วังหว้า
318
185
156
17
16
15
วังหลุม
676
410
338
29
32
28
ทับหมัน
354
204
176
18
20
24
ไผ่หลวง
286
141
125
11
8
9
เขาเจ็ดลูก
1
0
0
0
0
0
รวม
6770
3987
3,421
327
301
292

3501

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

2834

ภาวะแทรกซ้อนทางไต

2964

ภาวะแทรกซ้อนทางตา

580

ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

3911

โรคหัวใจและหลอดเลือด

นิยาม

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผล LAB HbA1c < 7 % และ CBS < 180 mg% (Capillary Blood Sugar)
 • MAU (Microalbuminuria) < 30 mg/d และ eGFR >= 60 ml/min/1.73 m²
 • อัตราการลดลงของ eGFR < 7 ml/min/1.73 m²/year
 • ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา No DR (Diabetic retinopathy)
 • Protective sensation ปกติ, Peripheral pulse ปกติ, ไม่พบแผลที่เท้า
 • HT (BP < 140/90 mmHg), Dyslipidemia (LDL < 100 mg%)

นิยาม HT

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีความดัน SBP ตั้งแต่ 130-139 หรือ DBP ตั้งแต่ 85-89

ปัจจัยเสี่ยงอื่น HT

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk factor)

 1. ระดับของ pulse pressure > 60 มม.ปรอท
 2. อายุ > 55 ปี ในเพศชาย หรือ > 65 ปีในเพศหญิง
 3. สูบบุหรี่
 4. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol > 200 มก./ดล., LDL-C > 130 มก./ดล.
 5. HDL-C < 40 มก./ดล. ในเพศชายหรือ < 50 มก./ดล. ในเพศหญิง หรือระดับ triglyceride > 150 มก./ดล. FPG 100-125 มก./ดล.
 6. OGTT ผิดปกติ
 7. ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรือพี่น้องก่อนวัยอันควร
 8. อ้วนลงพุง WC > 90 ซม. ในเพศชาย และ > 80 ซม. ในเพศหญิงภาวะอ้วนBMI ≥ 30 (Obesity BMI ≥30)
 9. ปัสสาวะพบ microalbuminuria(30-300 มก./วัน)