กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
3254 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
336 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
248 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
221 คน

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

ตำบล HT DM สัดส่วนกลุ่มเสี่ยง DM
ตะพานหิน
1422
906
820
97
63
53
งิ้วราย
524
325
283
27
20
20
ห้วยเกตุ
480
328
288
30
31
27
ไทรโรงโขน
165
82
80
4
6
4
หนองพยอม
683
433
340
42
29
27
ทุ่งโพธิ์
183
119
103
10
9
3
ดงตะขบ
361
226
201
20
11
7
คลองคูณ
521
238
146
17
12
9
วังสำโรง
428
280
254
22
15
15
วังหว้า
294
176
148
15
10
11
วังหลุม
601
387
310
33
20
14
ทับหมัน
323
197
167
11
16
21
ไผ่หลวง
248
132
114
8
6
10
เขาเจ็ดลูก
1
0
0
0
0
0
ทับคล้อ
0
0
1
0
0
0
รวม
6234
3829
3,255
336
248
221

3318

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

2888

ภาวะแทรกซ้อนทางไต

2886

ภาวะแทรกซ้อนทางตา

482

ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

3721

โรคหัวใจและหลอดเลือด

นิยาม

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผล LAB HbA1c < 7 % และ CBS < 180 mg% (Capillary Blood Sugar)
 • MAU (Microalbuminuria) < 30 mg/d และ eGFR >= 60 ml/min/1.73 m²
 • อัตราการลดลงของ eGFR < 7 ml/min/1.73 m²/year
 • ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา No DR (Diabetic retinopathy)
 • Protective sensation ปกติ, Peripheral pulse ปกติ, ไม่พบแผลที่เท้า
 • HT (BP < 140/90 mmHg), Dyslipidemia (LDL < 100 mg%)

นิยาม HT

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีความดัน SBP ตั้งแต่ 130-139 หรือ DBP ตั้งแต่ 85-89

ปัจจัยเสี่ยงอื่น HT

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk factor)

 1. ระดับของ pulse pressure > 60 มม.ปรอท
 2. อายุ > 55 ปี ในเพศชาย หรือ > 65 ปีในเพศหญิง
 3. สูบบุหรี่
 4. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol > 200 มก./ดล., LDL-C > 130 มก./ดล.
 5. HDL-C < 40 มก./ดล. ในเพศชายหรือ < 50 มก./ดล. ในเพศหญิง หรือระดับ triglyceride > 150 มก./ดล. FPG 100-125 มก./ดล.
 6. OGTT ผิดปกติ
 7. ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรือพี่น้องก่อนวัยอันควร
 8. อ้วนลงพุง WC > 90 ซม. ในเพศชาย และ > 80 ซม. ในเพศหญิงภาวะอ้วนBMI ≥ 30 (Obesity BMI ≥30)
 9. ปัสสาวะพบ microalbuminuria(30-300 มก./วัน)