อยู่ระหว่างการจัดทำ

การนำไปใช้ประโยชน์

ระบบรายงานต่างๆ เป็นการนำเสนอข้อมูลในเชิงปริมาณและสถิติ ที่ได้จากการประมวลผลฐานข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลโดยตรง แบบ Real time ดังนั้นอาจมีข้อมูลบางอย่างที่ขาดความสมบูรณ์ หรืออาจเป็นข้อมูลขยะที่ยังไม่ได้รับการทบทวนแก้ไข ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูล ไม่ควรนำไปอ้างอิงทางสถิติหรือผลงานเปรียบเทียบกับแหล่งอื่น ... แต่สาสมารถใช้ข้อมูลนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้บริการและวางแผนการทำงาน ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการให้มากที่สุด ... ขอบคุณครับ