กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
3510 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
329 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
289 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
283 คน

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

ตำบล HT DM สัดส่วนกลุ่มเสี่ยง DM
ตะพานหิน
1484
894
813
91
67
66
งิ้วราย
580
350
313
27
24
28
ห้วยเกตุ
534
346
307
36
40
36
ไทรโรงโขน
188
96
91
6
4
3
หนองพยอม
769
462
385
36
25
25
ทุ่งโพธิ์
200
121
103
6
14
10
ดงตะขบ
403
243
211
22
17
14
คลองคูณ
569
254
207
11
14
15
วังสำโรง
479
299
272
22
20
22
วังหว้า
328
189
166
13
12
11
วังหลุม
682
409
339
34
25
22
ทับหมัน
353
204
177
14
18
21
ไผ่หลวง
292
143
126
11
9
10
เขาเจ็ดลูก
1
0
0
0
0
0
รวม
6862
4010
3,510
329
289
283

3567

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

2813

ภาวะแทรกซ้อนทางไต

3038

ภาวะแทรกซ้อนทางตา

616

ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

3934

โรคหัวใจและหลอดเลือด

นิยาม

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผล LAB HbA1c < 7 % และ CBS < 180 mg% (Capillary Blood Sugar)
 • MAU (Microalbuminuria) < 30 mg/d และ eGFR >= 60 ml/min/1.73 m²
 • อัตราการลดลงของ eGFR < 7 ml/min/1.73 m²/year
 • ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา No DR (Diabetic retinopathy)
 • Protective sensation ปกติ, Peripheral pulse ปกติ, ไม่พบแผลที่เท้า
 • HT (BP < 140/90 mmHg), Dyslipidemia (LDL < 100 mg%)

นิยาม HT

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีความดัน SBP ตั้งแต่ 130-139 หรือ DBP ตั้งแต่ 85-89

ปัจจัยเสี่ยงอื่น HT

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk factor)

 1. ระดับของ pulse pressure > 60 มม.ปรอท
 2. อายุ > 55 ปี ในเพศชาย หรือ > 65 ปีในเพศหญิง
 3. สูบบุหรี่
 4. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol > 200 มก./ดล., LDL-C > 130 มก./ดล.
 5. HDL-C < 40 มก./ดล. ในเพศชายหรือ < 50 มก./ดล. ในเพศหญิง หรือระดับ triglyceride > 150 มก./ดล. FPG 100-125 มก./ดล.
 6. OGTT ผิดปกติ
 7. ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรือพี่น้องก่อนวัยอันควร
 8. อ้วนลงพุง WC > 90 ซม. ในเพศชาย และ > 80 ซม. ในเพศหญิงภาวะอ้วนBMI ≥ 30 (Obesity BMI ≥30)
 9. ปัสสาวะพบ microalbuminuria(30-300 มก./วัน)