กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
3240 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
319 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
247 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
214 คน

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

ตำบล HT DM สัดส่วนกลุ่มเสี่ยง DM
ตะพานหิน
1422
909
814
100
64
51
งิ้วราย
513
322
281
24
18
18
ห้วยเกตุ
472
320
284
25
26
26
ไทรโรงโขน
168
84
82
4
6
3
หนองพยอม
669
433
339
44
32
29
ทุ่งโพธิ์
182
119
103
9
10
2
ดงตะขบ
360
226
198
12
12
8
คลองคูณ
510
233
141
15
9
9
วังสำโรง
422
280
254
19
15
13
วังหว้า
290
178
149
19
11
10
วังหลุม
569
384
314
28
19
13
ทับหมัน
317
195
169
12
18
23
ไผ่หลวง
239
128
112
8
7
9
เขาเจ็ดลูก
1
0
0
0
0
0
รวม
6134
3811
3,240
319
247
214

3297

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

2906

ภาวะแทรกซ้อนทางไต

2865

ภาวะแทรกซ้อนทางตา

612

ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

3701

โรคหัวใจและหลอดเลือด

นิยาม

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผล LAB HbA1c < 7 % และ CBS < 180 mg% (Capillary Blood Sugar)
 • MAU (Microalbuminuria) < 30 mg/d และ eGFR >= 60 ml/min/1.73 m²
 • อัตราการลดลงของ eGFR < 7 ml/min/1.73 m²/year
 • ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา No DR (Diabetic retinopathy)
 • Protective sensation ปกติ, Peripheral pulse ปกติ, ไม่พบแผลที่เท้า
 • HT (BP < 140/90 mmHg), Dyslipidemia (LDL < 100 mg%)

นิยาม HT

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีความดัน SBP ตั้งแต่ 130-139 หรือ DBP ตั้งแต่ 85-89

ปัจจัยเสี่ยงอื่น HT

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk factor)

 1. ระดับของ pulse pressure > 60 มม.ปรอท
 2. อายุ > 55 ปี ในเพศชาย หรือ > 65 ปีในเพศหญิง
 3. สูบบุหรี่
 4. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol > 200 มก./ดล., LDL-C > 130 มก./ดล.
 5. HDL-C < 40 มก./ดล. ในเพศชายหรือ < 50 มก./ดล. ในเพศหญิง หรือระดับ triglyceride > 150 มก./ดล. FPG 100-125 มก./ดล.
 6. OGTT ผิดปกติ
 7. ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรือพี่น้องก่อนวัยอันควร
 8. อ้วนลงพุง WC > 90 ซม. ในเพศชาย และ > 80 ซม. ในเพศหญิงภาวะอ้วนBMI ≥ 30 (Obesity BMI ≥30)
 9. ปัสสาวะพบ microalbuminuria(30-300 มก./วัน)