กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
3264 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
332 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
244 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
215 คน

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

ตำบล HT DM สัดส่วนกลุ่มเสี่ยง DM
ตะพานหิน
1427
911
828
95
62
54
งิ้วราย
513
322
280
28
19
19
ห้วยเกตุ
476
326
287
31
29
26
ไทรโรงโขน
167
84
82
4
5
3
หนองพยอม
679
432
340
42
28
26
ทุ่งโพธิ์
183
119
103
10
9
3
ดงตะขบ
363
226
200
19
11
6
คลองคูณ
522
236
145
16
11
8
วังสำโรง
422
280
254
19
14
12
วังหว้า
294
177
149
16
11
10
วังหลุม
595
387
315
33
21
15
ทับหมัน
320
195
168
12
17
22
ไผ่หลวง
241
129
113
7
7
11
เขาเจ็ดลูก
1
0
0
0
0
0
ทับคล้อ
0
0
1
0
0
0
รวม
6203
3824
3,265
332
244
215

3318

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

2900

ภาวะแทรกซ้อนทางไต

2898

ภาวะแทรกซ้อนทางตา

500

ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

3715

โรคหัวใจและหลอดเลือด

นิยาม

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผล LAB HbA1c < 7 % และ CBS < 180 mg% (Capillary Blood Sugar)
 • MAU (Microalbuminuria) < 30 mg/d และ eGFR >= 60 ml/min/1.73 m²
 • อัตราการลดลงของ eGFR < 7 ml/min/1.73 m²/year
 • ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา No DR (Diabetic retinopathy)
 • Protective sensation ปกติ, Peripheral pulse ปกติ, ไม่พบแผลที่เท้า
 • HT (BP < 140/90 mmHg), Dyslipidemia (LDL < 100 mg%)

นิยาม HT

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีความดัน SBP ตั้งแต่ 130-139 หรือ DBP ตั้งแต่ 85-89

ปัจจัยเสี่ยงอื่น HT

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk factor)

 1. ระดับของ pulse pressure > 60 มม.ปรอท
 2. อายุ > 55 ปี ในเพศชาย หรือ > 65 ปีในเพศหญิง
 3. สูบบุหรี่
 4. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol > 200 มก./ดล., LDL-C > 130 มก./ดล.
 5. HDL-C < 40 มก./ดล. ในเพศชายหรือ < 50 มก./ดล. ในเพศหญิง หรือระดับ triglyceride > 150 มก./ดล. FPG 100-125 มก./ดล.
 6. OGTT ผิดปกติ
 7. ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรือพี่น้องก่อนวัยอันควร
 8. อ้วนลงพุง WC > 90 ซม. ในเพศชาย และ > 80 ซม. ในเพศหญิงภาวะอ้วนBMI ≥ 30 (Obesity BMI ≥30)
 9. ปัสสาวะพบ microalbuminuria(30-300 มก./วัน)