กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
3157 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
277 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
230 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
202 คน

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

ตำบล HT DM สัดส่วนกลุ่มเสี่ยง DM
ตะพานหิน
1390
899
793
79
56
46
งิ้วราย
509
321
283
28
19
20
ห้วยเกตุ
440
316
280
25
25
25
ไทรโรงโขน
164
83
80
6
6
3
หนองพยอม
652
418
330
31
20
20
ทุ่งโพธิ์
177
111
98
3
9
1
ดงตะขบ
348
230
195
10
15
11
คลองคูณ
302
169
117
15
7
6
วังสำโรง
405
270
243
13
17
19
วังหว้า
286
178
151
15
11
11
วังหลุม
557
374
306
31
26
14
ทับหมัน
310
186
169
14
11
16
ไผ่หลวง
231
124
112
7
8
10
เขาเจ็ดลูก
1
0
0
0
0
0
รวม
5772
3679
3,157
277
230
202

3184

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

2861

ภาวะแทรกซ้อนทางไต

2709

ภาวะแทรกซ้อนทางตา

1410

ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

3568

โรคหัวใจและหลอดเลือด

นิยาม

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผล LAB HbA1c < 7 % และ CBS < 180 mg% (Capillary Blood Sugar)
 • MAU (Microalbuminuria) < 30 mg/d และ eGFR >= 60 ml/min/1.73 m²
 • อัตราการลดลงของ eGFR < 7 ml/min/1.73 m²/year
 • ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา No DR (Diabetic retinopathy)
 • Protective sensation ปกติ, Peripheral pulse ปกติ, ไม่พบแผลที่เท้า
 • HT (BP < 140/90 mmHg), Dyslipidemia (LDL < 100 mg%)

นิยาม HT

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีความดัน SBP ตั้งแต่ 130-139 หรือ DBP ตั้งแต่ 85-89

ปัจจัยเสี่ยงอื่น HT

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk factor)

 1. ระดับของ pulse pressure > 60 มม.ปรอท
 2. อายุ > 55 ปี ในเพศชาย หรือ > 65 ปีในเพศหญิง
 3. สูบบุหรี่
 4. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol > 200 มก./ดล., LDL-C > 130 มก./ดล.
 5. HDL-C < 40 มก./ดล. ในเพศชายหรือ < 50 มก./ดล. ในเพศหญิง หรือระดับ triglyceride > 150 มก./ดล. FPG 100-125 มก./ดล.
 6. OGTT ผิดปกติ
 7. ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรือพี่น้องก่อนวัยอันควร
 8. อ้วนลงพุง WC > 90 ซม. ในเพศชาย และ > 80 ซม. ในเพศหญิงภาวะอ้วนBMI ≥ 30 (Obesity BMI ≥30)
 9. ปัสสาวะพบ microalbuminuria(30-300 มก./วัน)